Javascript Menu by Deluxe-Menu.comยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ญ. วรลักษณ์ ทองไพรจิตร
โงะโช่ ฉบับที่ 63 ปีที่ 7 เดือน มีนาคม 2547

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

คนส่วนมากปฏิบัติพุทธศาสนา เพราะพวกเขาหวังแต่เพียงว่าศรัทธาของพวกเขาจะนำมา ซึ่งการได้รับการปกป้องคุ้มครองมาให้แก่บรรดาพวกเขาให้ได้มี ความมั่งคั่งร่ำรวย และหวังที่จะทำให้คำขอต่างๆของพวกเขาได้รับคำตอบออกมา แต่ชีวิต นิรันดรของพวกเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญมากยิ่งกว่าเงินๆ ทองๆโดยไม่คำนึงถึงความ สมบูรณ์พูนสุขทางด้านวัตถุ หรือสถานะภาพทางสังคม มังกรตัวนั้นยอมสละชีวิตให้ก็เพราะมัน เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผลที่ได้รับมังกรสามารถเปลี่ยนแปลงยาพิษให้กลายเป็นยารักษา โรคได้ ไดโชนิน สอนพวกเราเอาไว้ว่า
การยอมมอบกายถวายชีวิตอันเต็มไปด้วยมลทินของพวกเราให้แก่สัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้น ก็คล้ายๆกับการเอาขยะไปแลกกับทองคำ

ในโงะโช่ กล่าวเอาไว้ "การปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรให้สอดคล้องตรงกันกับคำสอนของ พระพุทธเจ้า" ไดโชนิน สอนให้พวกเรารู้ว่า: "แม้ว่าจะมีใครเลื่อยศีรษะของท่านออก แม้ว่า กระเพาะอาหารของท่านหรือขาทั้ง ๒ ของท่านจะถูกทิ่มแทงด้วยตะปูยาวแหลมคม ถ้าเธอยัง สวดไดโมขุ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เกียว อยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่เธอยังมีชีวิตอยู่ เธอก็จะมีความสุข" แท้จริง

สรุป
อย่างสัตย์ซื่อจริงใจเหมือนดังเช่นมังกรได้กระทำให้ดูแบบอย่างด้วยการทำเอาการปฏิบัติมาใช้ ก่อนอื่น และสำคัญมากที่สุดในชีวิตของพวกเรา


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ญ. พุทธชาติ เพิ่มบุญ
โงะโช่ ฉบับที่ 112ปีที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2551

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ชิเร็น ไดโชนิน กล่าวเอาไว้ใน โงะโช่ ฉบับเดียวกัน ตามโงะโช่ของเดือนนี้ ถ้าพวกเธอทั้งหลายมีจิตใจเหมือนกันกับ นิชิเร็น แล้ว พวกเธอก็จะต้องเป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลก นิชิเร็น ไดโชนิน เป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลกชั้นเยี่ยมยอดและสำคัญมากที่สุด และเป็นพระพุทธะแท้จริง ในสมัยธรรมปลาย ผู้ซึ่งได้มีบัญชาออกมาว่า บุคคลผู้ซึ่งมีจิตใจเดียวกันกับท่าน ก็คือ โพธิสัตว์ จากพื้นโลก

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่สำคัญมากอยู่ข้อหนึ่งที่จะต้องเข้าใจให้ได้เพราะมีสมาชิกอยู่จำนวนมากมายต่างพากัน ตั้งสัตย์อธิษฐานต่อ โงะฮนซน โดยกำหนดให้ต้องรับรู้ว่าพวกเขามีความปรารถนาต้องการอะไร นี่ไม่ใช่ความศรัทธาและการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแท้จริง พวกเราเองจะต้องยอมรับใน พุทธประสงค์ของ โงะฮนซน และยอมปฏิบัติตามโดยไม่สงสัย หรือแม้จะสงสัยก็จะต้องปฏิบัติ ตาม โดยสวดมนต์ขอให้รู้แจ้งในพุทธประสงค์นั้นๆ นี้คือความศรัทธาและการปฏิบัติของพุทธ ศาสนาแท้จริง นี้คือความหมายของคำแนะนำของ สังฆนายก ในสาส์นอวยพรวันปีใหม่


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ช. อากาศฤกษ์ เอี่ยมอาภรณ์
โงะโช่ ฉบับที่ 112ปีที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2551

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ถ้าบุคคลผู้ใดคิดว่าเขาไม่ได้รับผลตามที่ต้องการ ทั้งๆที่เขาสวด ไดโมขุ มามากมาย เขาขาดความศรัทธา


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ช.เอกรัตน์ วัฒนประภากร
โงะโช่ ฉบับที่ 143ปีที่ 13 เดือน ธันวาคม 2553

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

หัวใจของอาตมานั้นอยู่ ณที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเข้า ถึงพระนิพพาน ลิ้นของอาตมา ก็อยู่ ณ ที่ซึ่งพวกเขาหมุนวงล้อ แห่งหลักคำสอน หลอดคอของอาตมา ก็อยู่ ณ ที่ซึ่งพวกเขาเกิด มาในโลกนี้ และปากของอาตมา ก็อยู่ ณ ที่ซึ่งพวกเขาทั้งหลายเข้าถึงการรู้แจ้งเห็นจริง

ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ญมนัสวีย์ อินทร์ทอง
โงะโช่ ฉบับที่157 ปีที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

คนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ซึ่งปฎิบัติ สัทธรรมปุณฑริกสูตร นั้น ถ้าจะ เปรียบก็เหมือนในฤดูหนาวซึ่งไม่เคยที่จะพลาดกลายไปเป็นฤดู ใบไม้ผลิ อาตมาไม่เคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนเลยว่าฤดู หนาวจะเปลี่ยนไปเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรืออาตมาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าผู้นับถือใน
สัธรรมปุณฑริกสูตร ผู้หนึ่งผู้ใดจะยังคงตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ทรมาน ข้อความตอนหนึ่ง จากพระสูตรนั้น มีกล่าวเอาไว้ว่า "ในบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้ยินกฎแห่งหลักธรรมะ ข้อนี้แล้ว จะไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้เลย"


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ญ. นัชณัญ สร้อยสุวรรณ
โงะโช่ ฉบับที่ 109 ปีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

จงอดทนต่อความทุกข์ทรมานในสิ่งที่เป็นความทุกข์ทรมาน จงมีความร่าเริงเบิกบานใจในสิ่งที่จะต้องร่าเริงเบิกบานใจ จงถือว่าทั้งความทุกข์และความร่าเริงเบิกบานใจนั้น เป็น เสมือนความเป็นจริงของชีวิต และจงสวด นัม เมียวโฮ เร็งเง เคียว ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และแล้วเธอก็จะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความปลื้มปิติยินดีปรีดา อันไม่มีขอบเขตจำกัดจากธรรมนั้น

ยุวชนเขตพื้นที่ พัทยา
ชื่อ ด.ช. นิธิกร ธัญญะ
โงะโช่ ฉบับที่ 158 ปีที่ 15เดือน มีนาคม 2555

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

โงะโช่เรื่อง "จดหมายถึง ท่านโซหยะนิวโดะ" ไดโชนิน กล่าว เอาไว้ว่า: สมัยธรรมปลาย เริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวนของ มนุษย์ในโลกนี้ผู้ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ พระศากยมุนี ค่อยๆ ลดจำนวนลง ในทำนองเดียวกันไม่มีใครเลยหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียว ผู้ซึ่งสามารถ บรรลุพุทธภาวะ ได้ โดยทางคำสอนมหายานเฉพาะกาลชั่วคราว หรือ มหายาน แท้จริง ในสมัยธรรมปลายนี้ พระโพธิสัตว์ฟูเกียวจะมาเกิดขึ้นในโลก เพื่อมาตีกลองพิษ


ยุวชนเขตพื้นที่ พัทยา
ชื่อ ด.ญ. สิริภัทร ธัญญะ
โงะโช่ ฉบับที่ 158 ปีที่ 15เดือน มีนาคม 2555

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ใน "คำสอนถ่ายทอดปากเปล่า" ไดโชนินยังได้กล่าวเอาไว้อีก ด้วยว่า โพธิสัตว์ฟูเกียว ได้ต้อนรับคนทั้งหลายทั้งปวงด้วยการ พนมมือไหว้ด้วยความ ปรารถนาอันเปี่ยมล้นไปด้วยความ เมตตากรุณา ในการที่จะนำทางให้พวกเขาทั้งหลายไปสู่พุทธภาวะ แม้ว่าคนจะพากันทุบตีท่าน ด้วยท่อนไม้ และไม้พลอง และเอาก้อนอิฐ และขว้างก้อนหินกระหน่ำเข้าใส่ ความเมตตากรุณา ของโพธิสัตว์ฟูเกียว เป็นแรงผลักดันกระตุ้นเร้าให้ท่านสามารถถอนพิษออกจากหัวใจของคน ทั้งหลายโดยการมอบธรรมแท้จริงให้แก่พวกเขาทั้งหลายอย่างเมตตากรุณา


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ญ. ชนานันท์ จันทอง
โงะโช่ ฉบับที่ 141 ปีที่ 13เดือน ตุลาคม 2553

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ถ้าจะมีคนๆ หนึ่ง ในบรรดาคนผู้ชายหรือคนผู้หญิง ซึ่งเป็นคนที่ ดีทั้งหลายทั้งปวงซึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมาในเวลานั้นภายหลังจาก อาตมาได้ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วถ้าเขาผู้นั้นสามารถอธิบาย ชี้แจงสัทธรรมปุณฑริกสูตร (The lotus sutra)ให้คนๆ หนึ่งได้ฟังอย่างเป็นการส่วนตัวแล้ว แม้จะเป็นเพียงหนึ่งวลีแล้วไซร้ เขาก็ควรจะรู้เอาไว้ด้วยว่าเขาผู้นั้นหรือเธอผู้นั้นได้เป็นตัวแทน ของธรรมทูตเป็น คนผู้อุบัติขึ้นมา" ได้มาถึงแล้ว (The thus come one) ซึ่งคนผู้อุบัติขึ้นมา" นั้นได้ถูกส่งตัวให้มาถึงอย่างรวดเร็ว แล้วและได้รับหน้าที่ให้เป็น"คนผู้อุบัติขึ้นมาทำหน้าที่ดัง กล่าวนั้น" มาด้วย (The Thus come one)ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังจะมีคนอยู่จำนวนมากมายสัก เพียงใด เหมือนดังที่คนทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นผู้ซึ่งอยู่ในท่ามกลางของมหาสมัชชา ซึ่งได้ เทศนาพระสูตรนั้นออกไปอย่างกว้างไกลออกไปให้แก่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวง

สรุป
ถ้าบุคลผู้ใดที่เป็นคนดี สามารถอธิบาย สัทธรรมปุณฑริกสูตรให้ผู้อื่นได้ฟังแม้แต่เพียง วลีเดียว เขาผู้นั้นก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ เผยแผ่ธรรมให้กว้างไกลออกไปยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ญ. พรนภา ขันอ้าย
โงะโช่ ฉบับที่ 146 ปีที่ 14 เดือน มีนาคม2554

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

มันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่ความศรัทธานั้นจะต้องไปด้วยกันกับการ ปฏิบัติ ถ้าคนผู้นั้นมีความศรัทธาแต่ไม่ปฏิบัติ มันก็อยู่ห่างไกล ออกไปจากการมีความศรัทธาอันแข็งแกร่งได้ คนผู้ซึ่งยึดถือเอา ความศรัทธาแต่ไม่มีการปฏิบัติ ก็จะไม่สามารถที่จะต่อต้านพลังต่างๆอันชั่วร้าย เพราะฉะนั้น ความศรัทธาจึงต้องประกอบขึ้นด้วยทั้งความเชื่อและปฏิบัติ ในทำนองเดียวกัน ชัคคุบุคุ ก็จะ ต้องถูกทำให้เกิดขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่ได้รับการสนใจให้กลาย เป็นการทำชัคคุบุคุ ชัคคุบุคุ ไม่ใช่เป็นการพูดแต่อย่างเดียวเท่านั้น โดยการทำชัคคุบุคุอย่าง มีประสบการณ์และมีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างแท้จริง ในตอนแรกๆ เราอาจจะได้รับความ โชคดีและกุศลผลบุญอันไม่มีขอบเขตจำกัดจาก ไดโงะฮนซน

สรุป
ผู้ที่สวด นัม-เมียว โฮ-เร็งเง-เคียว จะได้รับกุศลผลบุญ ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นมีความศรัทธา และ การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันการชัคคุบุคุเราก็จะต้องมีความพากเพียรพยายามใน การที่จะทำให้ผู้ฟังเชื่อ และเข้ามาศรัทธาในคำสอนของ นิชิเร็น ไดโชนิน


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ญ. ณัฐธิดา บุญทวีสุข
โงะโช่ ฉบับที่ 156 ปีที่ 15 เดือน มกราคม2555

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ความดีและความชั่วร้าย มีอยู่เป็นอยู่พร้อมกัน มนุษย์ทุกๆคน และแต่ละคนก็มีศักยภาพที่จะรู้แจ้งเห็นจริง


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ช. ธนาวุฒิ ศิริมงคล
โงะโช่ ฉบับที่ 158 ปีที่ 15 มีนาคม 2555

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ถ้าอาตมาไม่ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นผู้อุทิศตัวให้แก่ สัทธรรมปุณฑริกสูตร(The Lotus Sutra) แล้ว ประเทศก็จะต้อง สูญสลายย่อยยับหมดสิ้น


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ช.ธวัชชัย ศิริมงคล
โงะโช่ ฉบับที่ 148 ปีที่ 14 พฤษภาคม 2554

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

ในโลกสาหานั้น คือดินแดนที่ซึ่งคนทั้งหลายสามารถบรรลุพุทธ ภาวะได้โดยทางหูของพวกเขา


ยุวชนเขตพื้นที่ ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ช. จักรวาล ภูมิโคกรักช์
โงะโช่ ฉบับที่...

โอโกะวันที่ 10 มิถุนายน 2555

"ผู้ใดปฏิเสธที่จะยึดมั่นศรัทธาในพระสูตรนี้ และแทนที่กลับกล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาทต่อพระสูตรนั้น..... ภายหลังที่เขาตายไปแล้ว เขาก็จะตกลงสู่นรกอเวจี" (สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 3)