Javascript Menu by Deluxe-Menu.com



ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ญ. พุทธชาติ เพิ่มบุญ
โงะโช่ ฉบับที่ 152 ปีที่ 14 เดือน กันยายน 2554

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

ไดโมขุในการปฏิบัติสำหรับตนเองนั้นเป็นการอ้างอิงไปถึงการ สวดไดโมขุ และการสวดไดโมขุ ในการปฏิบัติเพื่อคนอื่นๆ นั้น แทนการทำชัคคุบุคุ ไดโมขุ และ ชัคคุบุคุ ประกอบเข้าด้วยกัน เป็นการปฏิบัติเฉพาะตัว จริงๆ แล้วไดโมขุนั้นได้ถูกวางรากฐาน ให้ตั้งอยู่บนความศรัทธาอันสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งก็จะเป็นแหล่งต้น น้ำอันอุดมสมบูรณ์สำหรับการทำ ชัคคุบคุ

ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ญ. เจนนิสา เพิ่มบุญ
โงะโช่ ฉบับที่ 152 ปีที่ 14 เดือน กันยายน 2554

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

ความหยิ่งทนงตัวอวดดีในการสวดอธิฐานขออย่างมีอคติคน ผู้นั้นก็จะสวดไดโมขุเพียงเพื่อตัว ของเขาเองเท่านั้น โดยปราศ จากการคิดถึงการทำชัคคุบุคุ ยกตัวอย่างเช่น บางคนก็ปรึกษา หารือกับโงะฮนซนเรื่องเงินๆทองๆหรือบางท่านก็ปรึกษาหารือกับโงะฮนซนเรื่อง ธุรกิจการงาน เหล่านี้ล้วนเป็นท่าทีต่างที่ไม่ถูกต้อง ในทางที่ถูกต้องนั้นพวกเราจะต้องหล่อหล่อมเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับโงะฮนซน เมื่อได้ดังนั้นแล้ว พวกเราก็จะได้รับกุศลผลบุญอันมากมายมหาศาล จากโงะฮนซน และเมื่อพวกเราเป็นบุคคลที่มีกุศลผลบุญมากมาย เราก็จะเป็นบุคคลที่ดึงดูดเอา สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิตของพวกเราได้ในท้ายที่สุด ตามที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วว่า พลังแห่งการ ปฏิบัตินั้นหมายถึงการสวดไดโมขุที่เป็น ไดโมขุเพื่อตนเอง และการโอกาสมาสวดไดโมขุที่ทำให้ มีผู้อื่นได้มีโอกาสมาสวดไดโมขุด้วย แต่หากถ้าการสวดไดโมขุเป็นการสวดที่มีแต่ความคิดที่จะ การทำชัคคุบุคุไว้ในใจ แต่ไม่มีการปฏิบัติออกมานั้น พลังทั้ง 4 ก็จะไม่ทำให้ปรากฏเป็นจริงขึ้น มา เพื่อให้เกิดความสำเร็จลุล่วงไปได้

ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 1
ชื่อ ด.ช. หริภัณฑ์ เอี่ยมอาภรณ์
โงะโช่ ฉบับที่ 137 ปีที่ 13 เดือน มิถุนายน 2553

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

ความเป็นอยู่มีอยู่อันแท้จริงในชีวิตประจำวันของพวกเรานั้น พวกเรามักจะเจอะเจอกับความทุกข์ทรมานทุกรูปแบบที่พวกเรา ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด เช่น พวกเรามีความสามารถหาเงิน ได้มาก แต่พวกเราก็อาจจะทุกข์ทรมานจากความไม่ปรองดองกัน ในครอบครัว หรือแม้พวกเราอาจจะมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่พวกเราก็อาจจะมีลูกที่นำมาให้แต่ ความทุกข์ เพื่อแสดงสภาวะชีวิตพุทธะให้ปรากฏออกมาให้ได้นั้น ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญนการ ทำลายเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ทรมานของชีวิตมนุษย์และเป็นต้นเหตุที่สำคัญในการแก้ไข ความทุกข์ยากลำบากในทุกรูปแบบในชีวิตของมนุษย์ได้ นี้คือ ความสุขที่แท้จริงซึ่งทุกๆ คน อยากจะได้เปรียบก็เหมือนน้ำเพียงหนึ่งหยดเมื่อรวมกันเข้าก็จะกลายเป็นน้ำในมหาสมุทรอัน กว้างใหญ่ไพศาลได้ ผู้ที่สร้างสภาวะชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงด้วยการยอมรับนับถือพุทธ ศาสนาแท้จริงก็ย่อมจะแก้ไขข้อบกพร่องในอุปนิสัยของตนเองได้และเอาชนะความเจ็บป่วย ความยากจนและปัญหาทางครอบครัวได้อย่างแน่นอน

สรุป
พวกเราจะต้องมีการปฏิบัติศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวและมุ่งมั่นใฝ่แสวงหาการบรรลุพุทธภาวะใน ชีวิตชาตินี้โดยไม่โอนเอนไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้วยความศรัทธาที่เข้มแข็ง พวกเราจะไม่ต้องมารู้สึกปลื้มปีติในชั่วขณะหนึ่ง และรู้สึกหดหู่ในอีกชั่วขณะหนึ่งอันเนื่องมาจาก การขึ้นๆลงๆ ของชีวิตแม้คำอธิฐานเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็จะต้องสมปรารถนาอย่างแน่นอน


ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ญ. ชนานันท์ จันทร์ทอง
โงะโช่ ฉบับที่ 147 ปีที่ 14 เมษายน 2554

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

ไดโชนินได้นั่งอยู่ ณ หลักประหารอย่างสงบเคร่งขึม และแล้ว ณ ขณะเวลานั้นเพชฌฆาตก็ได้ชักเอาดาบของเขาออกมาจากฝัก ดาบและถอยตัวของเขาไปยืนอยู่ทางด้านหลังของ ไดโชนิน โดย ฉับพลันทันทีนั่นเอง ก็มีวัตถุๆ หนึ่งซึ่งส่องแสงสว่างเจิดจ้าใหญ่ เท่ากับดวงจันทร์ก็ได้พุ่งพาดผ่านท้องฟ้า มาจากทางเกาะ เอะโนะชิบะ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพชฌฆาตผู้นั้น ตาฟ่าฟาง เกิดความงงงวยจากการโดนแสงสว่างเจิดจ้าจนทำให้ตาพร่ามองอะไรไม่เห็น และ ได้ถลาล้มคว่ำหน้าลงบนพื้นดิน ทหารทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังยืนรายล้อมรอบไดโชนิน อยู่นั้น ต่าง พากันวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกตกใจสุดขีด บางคนก็เหน้าซุกลงบนพื้นดิน และเพราะปรากฏ การณ์ดังกล่าวนี้ พวกเขาทั้งหลายจึงไม่สามารถตัดศีรษะของไดโชนินได้ การข่มเหงตามจองล้าง ที่ตำบลทัตสึโนะคุชิ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นกับนิชิเร็น ไดโชนิน นั้น ชี้ส่อให้เห็นถึงหลักธรรม ซึ่งเรียกว่า ฮสชาคุ-เคมปน การสลัดละทิ้งเอกลักษณ์เฉพาะกาลชั่วคราวและเปิดเผยให้เห็นถึงเอกลักษณ์ แท้จริง

สรุป
นิชิเร็นไดโชนิน เป็นพระพุทธเจ้าแท้จริงดั้งเดิมแห่งอดีตกาลอันไม่มีจุดเริ่มต้น และ ไม่มีจุดจบแห่งกาล คุอน-คันโจ เพชฌฆาตจึงไม่สามารถเอาชีวิตท่านได้


ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ญ. พรนภา ขันอ้าย
โงะโช่ ฉบับที่ 142 ปีที่ 13 พฤศจิกายน 2553

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

"จงอย่าหมดกำลังใจ เพียงเพราะว่าคุณไม่ได้รับความสุข ปลาบปลื้มยินดีปรีดาในความสะดวกสบาย และความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตชาตินี้ "ข้อความ ตอนนี้มาจาก โงะโช่ เรื่อง "การเปิดดวงตา""จงอย่าได้มีความสงสัย เพียงเพราะว่าสวรรค์ ไม่ได้ให้การปกป้องคุ้มครองคุณ จงอย่าหมดกำลังใจ เพียงเพราะ ว่าคุณไม่ได้รับความสุขปลาบปลื้มยินดีปรีดาในความสะดวกสบาย และความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตชาตินี้"เพราะนับตั้งแต่คุณได้เข้าศรัทธาคุณก็ได้ถูกสอนว่า โดยความศรัทธาใน พุทธศาสนาของไดโชนิน พระพุทธเจ้าแท้จริงดั้งเดิม คุณจะสามารถพัฒนาชีวิตแห่งความสุขสงบ สันติ และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตชาตินี้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในชีวิตชาติหน้า

สรุป
ถ้าคุณศรัทธาในพุทธศาสนาของไดโชนิน เมื่อปฏิบัติแล้ว ยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการขอให้คุณเพิ่มความศรัทธาให้มากขึ้น คุณจะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตชาตินี้และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในชาติหน้า


ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ช. ธนาวุฒิ ศิริมงคล
โงะโช่ ฉบับที่ 150 ปีที่ 14 กรกฎาคม 2554

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

นิชิเร็น ไดโชนิน กล่าวเอาไว้ว่า :
" การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ ก็คือ การทำให้เกิดการเผยแผ่ สัทธรรมปุณฑริกสูตร "

ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ญ. ณัฐธิดา บุญทวีสุข
โงะโช่ ฉบับที่ 7 ปีที่ 2 มกราคม 2542

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

( พระมหาธรรมจารย์ เทียนไท้ )
กล่าวเอาไว้ใน มะคะชินคัน ดังต่อไปนี้
"จิตใจของคนผู้นั้นคือ เจ้านายของ ร่างกายของคนผู้นั้น"

ยุวชนเขตพื้นที่ เขต ฉะเชิงเทรา 2
ชื่อ ด.ช.ธวัชชัย ศิริมงคล
โงะโช่ ฉบับที่ 111 ปีที่ 11 เมษายน 2551

โอโกะวันที่ 8 เมษายน 2555

นิชิเร็นไดโชนิน กล่าวเอาไว้ใน โงะโช่เรื่อง ตัวตนแท้จริงของชีวิต
"จงเชื่อในโงะฮนซน สิ่งสักการบูชาอันสูงสุดประเสริฐสุดในโลก"