Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
การเปิดดวงตา "Opening of The Eyes"
                                                                                                 12  3  4  5  6  7        | Next


เรื่อง การเปิดดวงตา "Opening of The Eyes"
by Rev. Nisshi Obayashi Nichiren Shoshu Overseas Bureau Chief


          “จงอย่าหมดกำลังใจ เพียงเพราะว่าคุณไม่ได้รับความสุขปราบปลื้มยินดีปรีดาในความสะดวกสบาย และความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตชาตินี้”
          ข้อความตอนนี้มาจากโงะโช่ เรื่อง "การเปิดดวงตา"
         “จงอย่าได้มีความสงสัย เพียงเพราะว่าสวรรค์ไม่ได้ให้การปกป้องคุ้มครองคุณ จงอย่าหมดกำลังใจ เพราะว่าคุณไม่ได้รับ ความสุขปลาบปลื้มยินดปรีดาในความสะดวกสบาย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตชาตินี้”
         เพราะนับตั้งแต่คุณได้เข้าศรัทธา คุณก็ได้ถูกสอนว่า โดยความศรัทธาในพุทธศาสนาของ ไดโชนิน พระพุทธเจ้าแท้จริงดั้ง เดิมคุณจะสามารถ พัฒนาชีวิตแห่งความสุขสงบสันติ และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตชาตินี้และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในชีวิตชาติหน้า
         ในอีกแง่หนึ่ง ข้อความใน “จดหมายถึงสองพี่น้อง” สอนว่า :
         “ในขณะที่การปฏิบัติก้าวหน้าไป และความเข้าใจค่อยๆเจริญเติบโต อุปสรรค 3 และ มาร 4 ก็จะโผล่ออกมาทันทีทันใดแย่งชิง กันและกัน เข้าขัดขวาง”
         ดูจากจเหมายซึ่ง ชิโจคิงโกะ ได้ส่งไปให้ ไดโชนิน พระพุทธเจาแท้จริงดั้งเดิม ความว่า : 
         “กระผมได้ปฏิบัติพระสูตรนี้อย่างถูกต้อง นับตั้งแต่ปีกลายเมื่อท่านได้บอกแก่กระผมว่า คนเหล่านั้นผู้ซึ่งยึดมั่นเชื่อปฏิบัติตาม พระสูตรนี้ ก็จะมีความสุขปลาบปลื้มยินดีปรีดาในความสุขสงบสันติและมั่นคงปลอดภัยในชีวิตชาตินี้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในชีวิต ชาติหน้า แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกระผมกลับได้รับความยากลำบากต่างๆมากมายอย่างท่วมท้น” (MW 1,-127)
         ในอีก โงะโช่ หนึ่ง นิชิเร็น ไดโชนิน เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาของคนในสมัยนั้น :
         มีคนอยู่มากมายที่ศรัทธาในคำสอนนี้ แต่เพราะว่าได้เกิดมีการข่มเหงตามจองล้างบีฑาธรรมอันใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นทั้งจากทาง ราชการและจากที่อื่นๆ ต่ออาตมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ว่าคนทังหลายเหล่านั้นได้เคยปฏิบัติตามอาตมาเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปี หลายๆ คนในบรรดาพวกเขาต่อมาก็ได้ละเลิกทิ้งศรัทธาของพวกเขาไป และบางคนก็ถึงขั้นแว้งกลับมาเป็นศัตรูต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร บาง คนในบรรดาพวกเขาจากภายนอกดูเหมือนจะยังปฏิบัติอยู่ แต่ก็มีความสงสัยซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของพวกเขา ในขณะที่คนอื่นๆอาจ ยังคงมีความเชื่ออยู่ในหัวใจ แต่ได้ละทิ้งการปฏิบัติของพวกเขาไปเสียแล้ว (MW 3,-287)
         [ การปฏิบัตินั้น คือ การบำเพ็ญพุทธมรรค ศรัทธา ปฏิบัติ และศึกษา ให้ครบถ้วน]
         เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด ในชีวิตของ ไดโชนิน พระพุทธเจ้าแท้จริงดั้งเดิม นั้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการถูกข่มเหงตามจองล้างอัน ใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก
         “การข่มเหงตามจองล้างเล็กๆน้อยๆ และคอยเฝ้ารบกวนทำให้รำคาญใจต่างๆนั้น มีอยู่มากมายจนไม่อาจนับได้อีกด้วย แต่การ ข่มเหงตามจองล้างบีฑาธรรมที่ใหญ่ๆนั้นมีอยู่ 4 ครั้ง”
         สานุศิษย์และผู้เคยสนับสุนของท่าน เริ่มต้นเกิดความสงสัยคิดไปว่าพุทธศาสนาของ ไดโชนิน พระพุทธเจ้าแท้จริงดั้งเดิม ว่าไม่ สอดคล้องตรงกันกับพุทธประสงค์ ดังจะเห็นได้จาก “จดหมายตอบท่าน ฮาขิริ ซาบุโระ” ไดโชนิน ได้กล่าวถึงความสงสัยของพวกเขา :
         ...แม้ว่าเขาจะเรียกตัวเขาเองว่าผู้อุทิศตัวให้แก่ สัทธรรมปุณฑริกสูตร ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง มนุษย์ยังทำให้สงฆ์ นิชิเร็น ไดโชนิน ต้องพบกับความยากลำบากต่างๆ นานา มากมาย ? คนทั้งหลายจึงพากันกล่าวว่ามันคงเป็นเพราะคำสอนของเขาไม่สอด คล้องตรงกันกับพุทธเจตนารมณ์ (MW 6,-38)
         ยังมีสานุศิษย์มากมายหลายคนผู้ซึ่ง :
         ไม่เพียงแต่จะละทิ้ง สัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่ตามความเป็นจริงแล้วพวกเขาคิดว่า พวกเขาเองฉลาดมากพอที่จะชี้แนะ นิชิเร็น (MW 1, -42)
           เหมือนดังที่ นิชิเร็น ไดโชนิน พระพุทธเจ้าแท้จริงดั้งเดิม กล่าวเอาไว้แล้วว่า แท้จริงแล้วก็เป็นเพราะว่าธรรมอันเร้นลับมหัศจรรย์ นั้น
         “ง่ายที่จะยอมรับ แต่ยากที่จะยึดถือ” ยังมีกล่าวเอาไว้ในบทที่ 10 ของ สัทธรรมปุณฑริกสูตร อีกว่า “ยากที่จะเชื่อ ยากที่จะเข้าใจ” และมีกล่าวไว้ในบทที่ 11 “การปรากฏออกมาเป็นจินตภาพอันน่ากลัวน่าเกรงขามของหอรัตนสมบัติ”
         สาเหตุและธรรมชาติของความยากลำบากต่างๆ
         1) สาเหตุของความยากลำบาก ก็คือ ความมืดขั้นมูลฐานซึ่งเป็นรากฐานของความโลภทางโลกียวิสัย เช่น พญามาราธิราชแห่ง สวรรค์ชั้นที่ 6 จะดักซุ่มคอยท่าคนทั้งหลายทั้งปวง อยู่ในทุกหนทุกแห่งทั้ง ภายใน และ ภายนอก มันจะทำหน้าที่ออกมาในวิถีทางต่างๆ มากมายหลายทาง :
            1.1 เพื่อกีดกันไม่ให้มีการปฏิบัติศรัทธาต่อไป
            1.2 เพื่อคอยขัดขวางคนผู้นั้น ไม่ให้สะสมคุณธรรมซึ่งได้มาจากการเทิดทูนบูชายอมมอบตัวให้แก่ สัทธรรมปุณฑริกสูตร
            1.3 คอยข่มขู่ ผู้อุทิศตัวให้แก่ ธรรมอันเร้นลับมหัศจรรย์
            1.4 รังเกียจ และเกลียดการบรรลุพุทธภาวะ
            1.5 คอยทรมาน ข่มเหง ตามจองล้าง ผู้นับถือทั้งหลาย ใน ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “การตอบแทนบุญคุณ” ไดโชนิน พระพุทธเจ้า แท้จริงดั้งเดิม บรรยายเรื่องนี้เอาไว้ว่าเป็นเสมือน “การทำสงครามระหว่าง พระพุทธเจ้า และ ราชาแห่งมาร” 12  3  4  5  6  7        | Next