Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
วารสารรายเดือน มกราคม 2558
  
   

วารสารรายเดือน มกราคม 2558


   เนื้อหา

° สาส์นวันปีใหม่ 2558 : สังฆนายก นิชิเนียว โชนิน
° สาส์นวันปีใหม่ 2558 : ท่านสาธุคุณ เกียวยู อุรุชิบาตะ
° จดหมายจากวัดใหญ่


สาส์นอวยพรปีใหม่
ท่านสังฆนายก นิชิเนียว โชนิน
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2558
New Year's Address : High Priest Nichinyo Shonin

--------------------

       ในขณะที่พวกเรากำลังจะต้อนรับการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะใกล้เข้ามาในช่วงปีใหม่นี้ ด้วยการเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 763 ของการสถาปนา ก่อตั้งพุทธศาสนาแท้จริง (The 763 anniversary of the establishment of true Buddhism) อาตมารู้สึกมีความปลาบปลื้มยินดีปรีดาเป็นอย่าง ยิ่งที่อดีตท่านสังฆนายกนิคเค่น โชนิน (Honorable Retired High Priest Nikken Shonin) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือยิ่งของพวกเรานั้นก็ได้ต้อนรับปี ใหม่นี้ด้วยการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเต็มไปด้วยจิตใจที่สูงส่งสง่างาม
       ปีที่แล้วบรรดาฮกเขะโคะ (Hokkeko)ทุกภาคส่วนได้ใช้ความพยายามอย่างมากมายและอย่างกล้าหาญเพื่อมุ่งมั่นในการทำชัคคุบุคุ (shakubuku) และประสบผลสำเร็จอย่างมากมายมหาศาล ของการก้าวไปข้างหน้าไปสู่ผลสำเร็จของการเพิ่มขึ้นอีก 50% ของบรรดาสมาชิกฮกเขะโคะ(Hokkeko) เพื่อ การเฉลิมฉลองการครบรอบ 770 ปีของการอุบัติขึ้นมาของท่านสังฆนายกนิคโค่ โชนิน (The 770th anniversary of the birth of the Secon High Priest Nikko Shonin) ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะเริ่มต้นเฉลิมฉลองวาระโอกาสนี้ในเดือนมีนาคมของปีนี้
       นี้ก็เนื่องมาจากการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการใช้ความพากเพียรพยายามของบรรดาฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสของทุกภาคส่วน บรรดาพวก ท่านทั้งหลายต่างมีความสัตย์ซื่อจริงใจในการสวดไดโมขุ และการทำชัคคุบุคุ(shakubuku) บนการมีพื้นฐานของสปิริตแห่งต่างกายใจเดียว "Spirit of itai doshin" ด้วยการเอาชนะก้าวข้ามบรรดาอุปสรรคมารต่างๆ และความทุกข์ยากลำบากนานาประการ จากก้นบึ้งของหัวใจของอาตมา อาตมาใคร่ขอส่ง ความนับถือต่อบรรดาฮกเขะโคะ(Hokkeko) ทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละอย่างกล้าหาญ
       ปีนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็น "ปีแห่งการเริ่มต้นสู่การก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ปี 2564 ผลจากการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของปี 2558" (The Year of Kick-off Toward 2021 through the Achievment of the 2015 objective) ปีนี้นับได้ว่าเป็นปีที่มีนัยสำคัญอย่างสูงสุดที่บรรดาฮกเขะโคะ (Hokkeko) ทุกภาคส่วนจะบรรลุผลสำเร็จของการเพิ่มขึ้นอีก 50% ของจำนวนสมาชิกฮกเขะโคะ(Hokkeko) ภายในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งพวกเรา ต่างตั้งตารอคอย เพื่อการเฉลิมฉลองการครบรอบ 770 ปีของการอุบัติขึ้นมาของท่านสังฆนายกนิคโค่ โชนิน (The 770th anniversary of the birth of the Second High Priest Nikko Shonin) ยิ่งไปกว่านั้นพร้อมกันกับบรรดาฝ่ายสงฆ์และบรรดาผู้นับถือของ นิชิเร็น ไดโชนิน (Nichiren Daishonin)ทั้งหลายทั้งหมดจะเริ่มต้นก้าวออกไปมุ่งสู่เป้าหมายของการมีจำนวนสมาชิกฮกเขะโคะ(Hokkeko) จำนวน 800, 000 คนภายในปี2564 ซึ่งเป็นปีที่พวกเราทั้งหลายทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองการเวียนมาบรรจบครบ 800 ปีของการอุบัติขึ้นมาของผู้ก่อตั้ง นิชิเร็น ไดโชนิน (The 800th Anniversary of the Advent of out Founder Nichiren Daishonin)
       ถึงแม้ว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มขึ้นอีก 50% ของจำนวนสมาชิกฮกเขะโคะ(Hokkeko)ได้ถูกทำให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโดยบรรดา สมาชิกทั้งหลายทั้งหมดของนิกายนิชิเร็น โชชู(Nichiren Shoshu) ซึ่งภาระกิจนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อบรรดาฮกเขะโคะ(Hokkeko)ทุกภาค ส่วนที่จะทำให้เป้าหมายของบรรดาพวกท่านแต่ละคนได้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นอาตมาใคร่จะร้องขอต่อบรรดาฮกเขะโคะ(Hokkeko)ทั้งหลายในแต่ละ ภาคส่วนที่ยังไม่สามารถทำให้เป้าหมายของการทำชัคคุบุคุ(shakubuku) ของพวกท่านบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ต่างช่วยกันเร่งมือทำให้เป้าหมายของการ การะทำชัคคุบุคุ(shakubuku) บรรลุผลสำเร็จไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้าใจในความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำให้เป้าหมาย ที่ถูกกำหนดขึ้นไว้สำเร็จลุล่วงไปให้จงได้
       นอกจากนี้ อาตมาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละภาคส่วนที่ได้บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายของการเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสมาชิกแล้ว อาตมาคาดหวังว่าบรรดาพวกท่านทั้งหมดจะมุ่งมั่นพากเพียรพยายามในการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกต่อไปอีก และจะมุ่งมั่นปลูกฝังความเชื่อที่ไม่อาจทำ ให้สั่นคลอนหรือหวั่นไหว และมีความเชื่ออย่างแน่วแน่มั่นคงในการที่จะเริ่มต้นครั้งหใหม่
       นิชิเร็น ไดโชนิน(Nichiren Daishonin) ได้กล่าวเอาไว้ใน โงะโช่(Gosho)เรื่อง"การตอบแทนชดใช้หนี้บุญคุณ" (Replying Debts Gratitude) (Ho on-sho)

     ถ้าความเมตตากรุณาปราณีของนิชิเร็น ใหญ่ยิ่งแท้จริงแล้ว นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว(Nam-Myoho-Renge-Kyo) จะเผยแผ่ไปเป็นเวลาหนึ่ง หมื่นปีและยาวนานมากกว่านั้น เพราะมันจะมีพลังงานอันทรงคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลที่จะช่วยเปิดดวงตาที่บอดมิดสนิทของผู้คนในประเทศญี่ปุ่น และมันจะปิดกั้นหนทางที่จะนำไปสู่นรกอเวจีอันไม่มีวันสร่างซาและความทุกข์ทรมานอันไม่มีที่สิ้นสุด กุศลผลบุญอันมากมายจนไม่อาจหยั่งวัดได้นั้น ไม่อาจเทียบได้กับคำสอนของพระเด็งเกียว(Dengyo) และพระเทียนไท้(Tiantai) และมันไกลเกินกว่าของพระนาคารชุน(Nagarajuna) พระมหา กัสสปะ(Mahakashyapa) กุศลผลบุญของการปฏิบัติที่ยาวนานกว่า 100 ปีในดินแดนอันบริสุทธิ์ นั้นยังไม่อาจนำมาเทียบเทียมได้กับกุศลผลบุญที่เกิด จากการปฏิบัติสิ่งนี้เพียงหนึ่งวันในดินแดนอันไม่บริสุทธิ์นี้ (กุศลของท่านจะถูกเก็บสะสมเอาไว้) การเผยแผ่ธรรมในระหว่างสองพันปีล่วงมาแล้วในสมัย รูปธรรม(The Former Days) และสมัยบริสุทธิ์ธรรม (The Middle Days of the Law)นั้น ไม่อาจนำมาเทียบได้กับการเผยแผ่ธรรมในระยะ เวลาสั้นๆ เพียงหนึ่งวันในสมัยธรรมปลาย(The Latter Day of the Law)นี้
                                                                                                                          (Gosho, p. 1038)

       ในข้อความที่กล่าวว่า "ถ้าความเมตตาของนิชิเร็น" (Nichiren's compassion) ชี้ส่อให้เห็นถึงคุณธรรมความดีงามของพ่อ-แม่ และข้อความที่ กล่าวว่า "ช่วยเปิดดวงตาที่บอดมืดของประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวง" บ่งบอกถึงคุณธรรมความดีงามของครูบาอาจารย์ และข้อความที่กล่าวว่า "จะปิดกั้นหนทางที่นำพาไปสู่นรกของความทุกข์ทรมานอันไม่มีวันสร่างซา" แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมความดีของผู้ปกครองประเทศ ผู้ก่อตั้งของพวกเรา นิชิเร็น ไดโชนิน(Nichiren Daishonin) นอกเหนือจากที่ท่านจะเป็นครูแล้ว ท่านยังเป็นพระพุทธเจ้าแท้จริงดั้งเดิม(True Buddha) แห่งสมัย ธรรมปลาย(The Latter Day of the Law) ผู้ซึ่งมีคุณธรรมความดีงามครบถ้วนสามประการแห่งผู้ปกครองประเทศ ครูบาอาจารย์ และบิดามารดา และท่านยังได้กล่าวสนับสนุนเอาไว้อีกด้วยว่า กุศลผลบุญที่ได้สอนคำสอนแท้จริงของท่านนั้น มากกว่า เหนือกว่าของพระนาคารชุน(Nargarjuna) พระ เทียนไท้ (Tiantai) หรือพระเด็งเกียว(Demgyo)ดังนั้น กุศลผลบุญจากการเผยแผ่ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว (Nam-Myoho-Renge-Kyo)ในสมัย ธรรมปลาย (The Latter Day of the Law)จะยิ่งใหญ่มากมายเกินกว่าจรคณานับยิ่งใหญ่มากมายเกินกว่าจะคณานับสได้และมากกว่าการเผยแผ่ธรรมใน สมัยรูปธรรม (The Former Days) และสมัยบริสุทธิ์ธรรม(The Middle Days of the Law)
       ดังนั้น ท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ใน "คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการยอมรับนับถือปฏิบัิตตามสัทธรรมปุณฑณิกสูตร" (Questions and Answers on Embracing the Lotus Sutra) (Jimyo hokke mondo sho)

     อาตมาเชื่อแน่มั่นใจว่า การโอบกอดเอา นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว (Nam-Myoho-Renge-Kyo) เข้าไว้ในอ้อมกอดจะเป็นสิ่งที่ทำให้แน่ใจได้ว่า "จะเกิดความสงบสุขสันติในชีวิตชาตินี้ และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตชาติหน้า" นี้เป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับการเคารพยกย่องนับถือ อย่างสูงสุด เพราะมันจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะติดตามเราไปในชีวิตชาตินี้และมันจะนำทางเราไปสู่การบรรลุพุทธภาวะในอนาคตข้างหน้านี้ จงสวด นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว (Nam-Myoho-Renge-Kyo) อย่างมีใจเดียว และจงพยายามกระตุ้นเร้าคนอื่นๆ ให้ปฏิบัติสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่โดย เป็นความทรงจำเพียงอย่างเดียวของชีวิตชาติปัจจุบันของเธอในโลกมนุษย์นี้
                                                                                                                          (Gosho, p. 300)

       พวกเราควรที่จะมีการพิจารณาไตร่ตรองถึงการมีความโชคดีของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติพุทธศาสนานี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะได้มาพบเห็น และ นับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่สองเหตุการณ์สำคัญจะเวียนมาครบรอบกันในวาระโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ 770 ปีของการอุบัติขึ้นมาของ ท่านสังฆนายก นิโค่ โชนิน (The 770th anniversary of the birth of Second High Priest Nikko Shonin) และการเฉลิมฉลองการครบ 800 ปีของการอุบัติขึ้นมาของผู้ก่อตั้ง นิชิเร็น ไดโชนิน (The 800th Anniversary of the Advent of our Founder Nichiren Daishonin) พวกเราจะต้องแกะสลักจารึกคำสอนของนิชิเร็น ไดโชนิน(Nichiren Daishonin)และนิคโค โชนิน(Nikko Shonin) ไว้ในหัวใจของพวกเรา จงพาก เพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น แลมยอมมอบอุทิศชีวิตของพวกเราในการที่จะเผยแผ่ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว (Nam-Myoho-Renge-Kyo)จงใช้ความพากเพียรพยายามของพวกเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของพวกเรา ด่วยการ มีความสำนึกรู้และเพื่อการตอบแทนบุญคุณต่อพระรัตนตรัย พวกเราจะต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นสิ่งที่สูงสุด ประเสริฐสุด เพราะมันจะทำให้พวกเราสามารถเข้าถึงการบรรลุพุทธภาวะได้ในชีวิตชาติปัจจุบันของพวกเรา และรวมไปถึงประชาชนคนทั้งหลายในโลกนี้
       ในทางตรงกันข้าม บรรดาสมาชิกของ โซกา งัคไก(Soka Gakkai) พวกเขาเหล่านั้นจะมีสมองแตกแยกเป็นเจ็ดเสี่ยง เพราะมีการกระทำที่ผิดหมิ่น ประมาทธรรมอย่างร้ายแรงต่อการปฏิเสธไม่ยอมรับที่จะยึดมั่นปฏิบัติศรัทธาในได-โงะฮนซน แห่งมหาบรมปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหลักธรมคำสอน หนึ่งและเพียงหนึ่งเดียวนั้น (The Dai-Gohonzon of the High sanctuary of the Essential Teaching) พวกเขาทั้งหลายได้ประกาศว่า "โซกา งัคไก (Soka Gakkai)"ไม่จำเป็นที่จะต้องยึดมั่นศรัทธาในโงะฮนซน(Gohonzon) ที่จารึกสร้างในปีที่สงแห่งสมัยโคอัน(Koan 1279)ว่า เป็น สิ่งสักการะบูชาที่ควรค่าแก่การยกย่องและโอบกอดไว้ " พวกโซกา งัคไก(Soka Gakkai) มีการทำความผิดอย่างสาหัสร้ายแรงและนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ สมาชิกของพวกโซกา งัคไก(Soka Gakkai) ลดน้อยถอยลงและก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานไม่มีความสุขในบรรดาพวกเขาเหล่านั้น
       การมองเห็นได้ถึงพฤติกรรมที่น่าละอายนี้ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราที่จะต้องไม่ยอมรับในความผิดเหล่านั้น ดังนั้นบรรดาสมาชิกของ โซกา งัคไก(Soka Gakkai) ที่ถูกทำให้หลงผิดนั้น จะสามารถถูกทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ก็โดยพวกเราที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเขาทั้งหลายนั้นได้
       อาตมาของแสดงความยินดีอย่างสุดซึ่งต่อบรรดาพวกท่านทั้งหลายที่มีความโชคดีอย่างมากมายที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติพุทธศาสนาแท้จริง(true Buddhism) ในสถานที่ดั้งเดิมแห่งนี้ได้ ด้วยการได้สืบทอดมรดกตัวตนแห่งเลือดชีวิตแห่งธรรมนั้น (the Lifeblood Heritage of the Law) อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาพวกท่านทั้งหลายจะมีความกล้าหาญ มีการใคร่ครวญพินิจพิจารณา อย่างละเอียดอ่อนกับตัวของพวกท่านเองในการที่จะ ปฏิเสธหลักคำสอนที่ชั่วร้ายของพวกโซกา งัคไก(Soka Gakkai) และยึดมั่นในการปฏิบัติที่ถูกต้องของพวกเราด้วยการทำชัคคุบุคุ(Shakubuku) ปฏิเสธความคิดเห็นที่นอกรีต และโอบกอดความถูกตัองยุติธรรมแห่งหลักธรรมนี้ เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบากอันเป็นผลมาจากพิษภัยของ การหมิ่นประมาทต่อธรรมนี้
       อาตมาใคร่จะขอจบคำปราศรัยในโอกาสวันปีใหม่ ไว้แต่เพียงเท่านี้ ด้วยการสวดมนต์อธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อจริงใจเพื่อให้บรรดาพวกท่านทั้งหลายมี ความสุข และร่วมกันต้อนรับวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของการเวียนมาบรรจบครบรอบ 770 ปีของการอุบัติขึ้นมาของท่านสังฆนายกองค์ที่ 2 นิคโค โชนิน (The 770th anniversary of the birth of the Second High Priest Niiko Shonin)และเพื่อให้เป้าหมายระยะสั้นของพวกเราในขณะ ที่พวกเราตั้งใจก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรลุผลสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุ แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งโลกให้จงได้


-------------------------------------------

สาส์นอวยพรปีใหม่
ท่านสาธุคุณเกียวยู อุรุชิบาตะ : หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
วันที่ 1 มกราคม 2558
New Year's Address : Overseas Department Chief
Rev. Gyoyu Urushibata

--------------------

       ในขณะที่พวกเรากำลังจะต้อนรับฤดุใบไม้ผลิปี ค.ศ. 2015 "การเฉลิมฉลองการครบรอบ 770 ปีของการอุบัติขึ้นมาของท่านสังฆนายกนิคโค โชนิน" (The 770th anniversary of the birth of the Second High Priest Nikko Shonin) อาตมาใคร่ขอสวัสดีปีใหม่และขอส่งความปราถนาดีมา ยังบรรดาพวกท่านสมาชิกผู้นับถือในนิกาย นิชิเร็น โชชู (Nichiren Shoshu) ทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลก
        สำหรับการเริ่มต้นในปีนี้ พร้อมๆกันกับบรรดาคณะสงฆ์ที่พำนักอยู่ไกลในต่างประเทศ และบรรดาผู้นับถือฮกเขะโคะ (Hokkeko) ทั้งหลายในนิกาย นิชิเร็น โชชู(Nichiren Shoshu) ที่อยู่ทั่วโลกทั้งหมด อาตมาใคร่ที่จะเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ของปีแห่ง "การเฉลิมฉลองครบรอบ 770 ปีของการอุ บัติขึ้นมาของท่านสังฆนายก นิคโค่ โชนิน" (The 770th anniversary of the birth of the Second High Priest Nikko Shonin) ภายใต้คำ ปฏิญาณที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันด้วยการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างฝ่ายสงฆ์ลและฝ่ายฆราวาสทั้งหมดแห่งความเป็นต่างกายใจเดียวกัน (Itai-doshin) และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน เพื่อร่วมกันทำให้เกิดสันติสุขในโลกของเรา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำโคเซ็น-รุฝุ(Kosen - rufu)
       ปีที่แล้ว การโอบกอดเอาความสำคัญของ "ปีแห่งการทำให้เป้าหมายชัคคุบุคุของพวกเราบรรลุผลสำเร็จ" (The Year of Accomplishing our Shakubuku Goal) บรรดาคณะสงฆ์ที่พำนักอยู่ไกลในต่างประเทศ และบรรดาผู้นับถือฮกเขะโคะ (Hokkeko)ทั้งหลายในนิกายนิชเร็น โชชู (Nichiren Shoshu)ที่อยู่ทั่วโลกได้ร่วมมือร่วมใจกั้นทำชัคคุบุคุ (Shakubuku)ภายใต้คำชี้นำของท่านสังฆนายกองค์ที่ 68 นิชิเนียว โชนิน(High Priest Nichinyo Shonin) ผลดีที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มีเพียงแต่เฉพาะฮกเขะโคะ(Hokkeko) ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แม้แต่ทุกภาคส่วนและกลุ่มต่างๆ มากมายที่อยู่รอบโลกก็สามารถทำให้เป้าหมายของพวกเขาในการทำชัคคุบุคุ (shakubuku)บรรลุถึงผลสำเร็จได้
        อาตมาหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะให้ความสนใจเป็นลำดับแรกกับการจัดงานเพื่อฉลองความสำเร็จที่ได้จบสิ้นลงด้วย "การเฉลิมฉลองการครบรอบ 770 ปีของการอุบัติขึ้นมาของท่านสังฆนายกนิคโค่ โชนิน" (The 770th anniversary of the birth of the Second High Priest Nikko Shonin) จากนั้นก็ขอได้โปรดรวมกันแสดงถึงพลังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยจุดประสงค์เพื่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 800,000 คนภายในปี 2021
        นิกายนิชิเร็น โชชู (Nichiren Shoshu) ได้ประกาศว่า ปีนี้ถูกกำหนดให้เป็น "ปีแห่งการเริ่มต้นสู่การก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของปี 2558" (The Year of Kick-off Toward 2021 through the Achievment of the 2015 objective)
        สำนักงานฝ่ายต่างประเทศจึงได้กำหนดจุดประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับปี ค.ศ. 2015 ไว้ดังนี้
        1. จงอุทิศตนเองเพื่อการเผยแผ่ธรรมด้วยการทำชัคคุบุคุ(Shakubuku) บนพื้นฐานการปฏิบัติสวดมนต์งนเกียว(Gongyo) และสวดมนต์ไดโมขุ (Daimoku) ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน
       2. จงมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในพิธีโอโกะ (Oko)พร้อมกันด้วยกานสนับสนุนให้ผู้อื่นได้เข้าร่วมในพิธีด้วยเหมือนๆ กัน
       3. จงปลูกฝังให้คนอื่นๆ เกิดความศรัทธาและฝึกฝนอบรมคนเหล่านั้นให้เป็นผู้นำโดยให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการได้มีส่วนร่วมในการจารึกแสวงบุญไป โทซัง(Tozan)
       1. จงอุทิศตนเองเพื่อการเผยแผ่ธรรมด่้วยการทำชัคคุบุคุ(Shakubuku)บนพื้นฐานการปฏิบัติสวดมนต์งนเกียว (Gongyo) และสวดมนต์ไดโมขุ (Daimoku) ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน
       การสวดมนต์งนเกียว(Gongyo)และการสวดมนต์ไดโมขุ(Daimoku) เป็นพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติความศรัทธาของพวกเรา ด้วยพลังแห่งความ ศรัทธาและการปฏิบัติบนพื้นฐานของการปฏิบัติสวดมนต์งนเกียว(Gongyo)และสวดมนต์โชได(Shodai) อย่างสม่ำเสมอหนักแน่นมั่นคงปราศจากความ ลังเลใจ บรรดาพวกท่านทั้งหลายจะต้องมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายของการทำชัคคุบุคุ(shakubuku)ให้ประสบผลสำเร็จภายในปีนี้โดยปราศจากความล้ม เหลว ดังนั้นแล้ว พวกท่านทั้งหลายจะต้องมุ่งมั่นทำชัคคุบุคุ(shakubuku) ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายมุ่งไปข้างหน้าของการมีจำนวนสมาชิกผู้นับถือฮกเขะ โคะ (Hokkeko) 800,000 คนภายในปี 2564 ซึ่งเป็นโอกาสอันสำคัญของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 800 ปีของการอุบัติขึ้นมาของผู้ก่อตั้ง นิชิเร็น ไดโชนิน (The 800th Anniversary of the Advent of our Founder Nichiren Daishonin)
       2. จงมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในพิธีโอโกะ (Oko)พร้อมกันด้วยการสนับสนุนให้ผู้อื่นได้เข้าร่วมในพิธีด้วยเหมือนๆ กัน
       ด้วยการมีความสำนึกเพื่อการตอบแทนชดใช้หนี้บุญคุณต่อสมบัติสาม(Three treasures) ของพุทธศาสนาแห่งการหว่าน(Buddhism of Sowing) และเพื่อการสร้างความศรัทธาที่มมั่นคงแข็งแกร่งของพวกเราด้วยการเรียนรู้หลักการโดยตรงจากพระสงฆ์ โดยที่พวกเราควรจะต้องเข้าร่วม ในพิธีด้วยเหมือนๆ กันสถาปนาก่อตั้ง
       เพราะในโอกาสนั้น ที่วัดสาขาจะถูกจัดขึ้นให้มีการประชุมขึ้นเพื่อพระสงฆ์และสมาชิกผู้้นับถือจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเช่น กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำชัคคุบุ(shakubuku) เพื่อการฝึกฝนการปฏิบัติศรัทธาของสมาชิกฮกเขะโคะ(Hokkeko) แต่ละคน และเพื่อการวาง แผนเพื่อการเดินทางไปจารึกแสวงบุญไปโทซัง(tozan)อาตมาคาดหวังว่า สิ่งนี้จะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆ เกิดความสัมฤทธิ์ผล
       3. จงปลูกฝังให้คนอื่นๆ เกิดความศรัทธาและฝึกฝนอบรมณ์คนเหล่านั้นให้เป็นผู้นำโดยให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการได้มีส่วนร่วมในการจารึกแสวงบุญ ไปโทซัง(tozan)
       การจาริกแสวงบุญไปโทซัง(tozan) ณ วัดใหญ่ จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการที่พวกเราจะได้ฝึกฝนการปฏิบัติตนเองเพื่อที่จะเก็บสะสมกุศลผลบุญอัน ใหญ่หลวงและบรรดาสมาชิกฮกเขะโคะ (Hokkeko) ทั้งหลาย ซึ่งก็รวมถึงสมาชิกใหม่ๆ จะสามารถมีความเชื่อแน่มั่นใจและเพิ่มพูนความเข้มแข็งใน ความศรัทธาของตนเองหลังจากที่ได้ผ่านประสบการณ์จากการไปโทซัง (tozan)
       ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจาริกแสวงบุญไปโทซัง(tozan) ณ วัดใหญ่ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแต่ละประเทศ โปรดให้ การส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่สมาชิกผู้นับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสไปโทซัง(tozan) ให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเดินทาง ไปจาริกแสวงบุญไปโทซัง (tozan)
       อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาพวกท่านทั้งหลายจะทุ่มเทการทำโคเซ็น-รุฝุ(Kosen-rufu) ในแต่ละประเทศโดยมีการยึดมั่นในจุดประสงค์ของปีนี้ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้
       นิชิเร็น ไดโชนิน (Nichiren Daishonin)ได้กล่าวเอาไว้ใน "ตัวตนแท้จริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวง" (The True Entity of All Phenomena) (Shoho jisso-sho)ดังนี้ :

     ในสมัยธรรมปลาย(The Latter Day) ไม่มีความแตกต่างกันในบรรดาคนทั้งหลายที่เผยแผ่ เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว(Myoho-Renge-Kyo) ไม่ว่า จะเป็นคนผู้ชายหรือคนผู้หญิง นอกเหนือจากนี้การอุบัติขึ้นมาของโพธิสัตว์บนพื้นโลก(Budhisattva of the Earth) พวกเขาจะยังไม่สามารถสวด ไดโมขุ(Daimoku) แม้ว่า อาตมา นิชิเร็น (Nichiren)ในตอนแรกก็เป็นเพียงผู้เดียวที่สวด นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว(Nam-Myoho-Renge-Kyo) จากนั้น สอง สามและอีกหลายร้อยคนก็ค่อยๆ เริ่มเข้ามาปฏิบัติตามและเผยแผ่มันออกไป
                                                                                                                          (Gosho, p. 666)

       นิคโค โชนิน(Nikko Shonin) ได้กล่าวเอาไว้ใน"กฎข้อบังคับ 26 ข้อของนิคโค โชนิน (The Twenty-Six Admonition of Nikko) (Nikko Yuikai okimon)" ดังนี้ :

     มันช่างเป็นความยากเย็นอย่างมากมายที่จะยังคงมีชีวิตอยู่และได้มาพบกับพุทธศาสนานี้เสียเหลือเกิน อาตมา พยายามที่จะอธิบายมันด้วยการใช้สาธก นิยายเปรียบเทียบเพื่อการได้มองเห็น ดอกอุทุมพร ซึ่งจะเบ่งบานเพียงครั้งเดียวในเวลา 3 พันปี หรือเต่าตาเดียวจะหาขอนไม้ซึ่งมีโพรงพอเหมาะพอดีกัน กับตัวของมันได้ เหล่านี้เป็นเรื่องราวของสาธกนิยาย อย่างไรก็ตาม มันก็ยังคงไม่เพียงพอ เพราะในปัจจุบันนี้ ชะตากรรมที่เกาะติดแน่นยังฝังลึกอยู่ในชีวิต ของพวกเรามันยังคงเกาะติดและติดตามพวกเราอยู่ พวกเราจึงนับว่า เป็นผู้ที่โชคดีอย่างมากมายที่ได้มาพบกับ เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว (Myoho-Renge-Kyo)
                                                                                                                          (Gosho, pp.1883-1884)

       พวกเราสามารถผ่านเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกกับพุทธศาสนาแท้จริงของนิชิเร็น ไดโชนินจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและมันยังคงดำเนินอยู่ พวกเราใน ฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเสมือนโพธิสัตว์บนพื้นโลกซึ่งเป็นผู้ยึดมั่นโอบกอดและเผยแผ่อักษร 5 ตัวแห่ง เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว(Myoho-Renge-Kyo) ในชีวิต ชาติปัจจุบันนี้
       การพากเพียรพยายามของบรรดาพวกเราทั้งหลายเพื่อการทำชัคคุบุคุ(shakubuku)เพื่อให้เกิดการเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องนั้น ในทุกวันนี้ได้ชี้ชัดลงมา ให้เห็นแล้วว่าบรรดาพวกเราสามารถจะปฏิบัิตภาระกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งพวกเราได้รับมอบหมายมาจากพระนิชิเร็น ไดโชนิน (Nichiren Daishonin)
       อาตมา ใคร่จะได้ขอร้องพวกท่านให้พยายามเก็บสิ่งนี้ไว้ในหัวใจของพวกท่าน อาตมาเชื่อแน่มั่นใจว่าบรรดาพวกท่านจะมุ่งมั่นจริงจังที่จะเผยแผ่คำสอน ให้แพร่หลายไปทั่ว ให้เหมือนกันกับที่ท่านพากเพียรพยายามปฏิบัติศรัทธาเพื่อตัวท่านเองในแต่ละวัน
       ในบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่รอบโลกผู้ซึ่งโอบกอดและยึดมั่นในหลักธรรมแท้จริง(True Law) จงลงมือทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเผยแผ่ ธรรมที่ถูกต้อง (correct Law) ในปีนี้ ด้วยศรัทธาที่แข็งแกร่งบนรากฐานของการรวมกันระหว่างฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสโดยมีการปฏิบัติภายใต้คำชี้นำ ของท่านสังฆนายก นิชิเนียว โชนิน (High Priest Nichinyo Shonin)
       อาตมาใคร่ที่จะขอสรุปสาส์นอวยพรวันขึ้นปีใหม่ของอาตมา โดยการตั้งจิตอธิษฐานจากก้นบึ้งหัวใจของอาตมา เพื่อให้บรรดาพวกท่านแต่ละคนมีความ สุขในแต่ละพพื้นที่ ในแต่ละประเทศของพวกท่านทั้งหลาย และเพื่อให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าของการโคเซ็น-รุฝุ(Kosen-rufu) ในแต่ละประเทศ

1 มกราคม 2015
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
ท่านสาธุคุณเกียวยู อุรุชิบาตะ


------------------------------คำประกาศเป้าหมายของปี พ.ศ. 2558
สำหรับผู้นับถือฝ่ายต่างประเทศ
จาก ท่านสาธุคุณเกียวยู อุรุชิบสตะ
(Reverend Gyoyu Urushibata)


       อาตมาใคร่ที่จะขอประกาศให้ทราบว่าสำนักงานใหญ่นิกาย นิชิเร็น โชชู(Nichire Shoshu)ได้กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมสำหรับปีที่ กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ดังต่อไปนี้ :

     "ปีแห่งการเริ่มต้นสู่การก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของปี 2558"
                                                              (The Year of Kick-off toward 2021 through the Achievment of the 2015 objective)

       ยิ่งไปกว่านั้น จุดประสงค์ 3 ประการของการปฏิบัติ ซึ่งได้รับการพิจารณากำหนดไว้แล้วของบรรดาผู้นับถือฝ่ายต่างประเทศทั้งหลาย เพื่อให้เกิดขึ้น พร้อมกันไปด้วยกันกับวัตถุประสงค์ของปีหน้าที่กำลังจะมาถึง อาตมาขอถือโอกาสนี้ประกาศให้บรรดาพวกท่านทั้งหลายได้รู้โดยพร้อมกัน ดังนี้ :

     "ปีแห่งการเริ่มต้นสู่การก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของปี 2558"
                                                              (The Year of Kick-off toward 2021 through the Achievment of the 2015 objective)


     ปี พ.ศ. 2558 จุดสำคัญในการที่จะต้องปฏิบัติสำหรับผู้นับถือฝ่ายต่างประเทศ (The 2015 Practical Points for overseas Believers)

1. จงอุทิศตนเองเพื่อการเผยแผ่ธรรมด้วยการทำชัคคุบุคุ(Shakubuku) บนพื้นฐานการปฏิบัติสวดมนต์งนเกียว(Gongyo) และสวดมนต์ไดโมขุ (Daimoku) ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน

2. จงมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในพิธีโอโกะ(Oko) พร้อมกันด้วยการสนับสนุนให้ผู้อื่นได้เข้าร่วมในพิธีด้วยเหมือนๆ กัน

3. จงปลูกฝังให้คนอื่นๆ เกิดความศรัทธาและฝึกฝนอบรมคนเหล่านั้นให้เป็นผู้นำโดยให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการได้มีส่วนร่วมในการจาริกแสวงบุญไป โทซัง(Tozan)

       โปรดจดจำและเก็บรักษาเป้าประสงค์ของการปฏิบัติทั้ง 3 ประการนี้ไว้ ในขณะที่เธอได้รับคำชี้นำนี้ อาตมาหวังว่า บรรดาพวกท่านทั้งหลายแต่ละคน จะใช้ความพากเพียรพยายามในการปฏิบัติทำชัคคุบุคุ(Shakubuku) และเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้นับถือในประเทศนั้นๆ อาตมาจะสวด มนต์อธิษฐานเพื่อให้บรรดาพวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสำเร็จ และมีสุขภาพที่ดีแข็งเรง